ภาษาอังกฤษ อ42101
The Changing Year Wil / Won't for prediction
Think / hope,Will,Want และการใช้งาน Think hope ตอบคำถาม
Think / hope,Will,Want และการใช้งาน Think hope ตอบคำถาม
สรุปการใช้ think / hope, Will, Won't, การใช้ I think I hope ในการตอบคำถาม
แบบฝึกหัดเรื่อง I think และ I don't think