ภาษาอังกฤษ อ42101
The Changing Year The Country Side
The Changing Year : The Countryside เรียนเรื่อง Countryside
The Changing Year : The Countryside เรียนเรื่อง Countryside
การบอกทิศทางตอบคำถามข้อดีของการอาศัยในชนบท
ตอบคำถามข้อเสียของการอาศัยในชนบท
เปรียบเทียบการอาศัยอยู่ในชนบทกับการอาศัยอยู่ในเมือง