ภาษาอังกฤษ อ42101
The Changing Year Where will you be?
The Changing Year : What will you be? อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถาม
The Changing Year : What will you be? อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถาม
การใช้ Will ในประโยค Future Simple โครงสร้างประโยค Future Simple
Positive Statement และ Negative Statement การใช้ Will ในประโยคคำถาม
ทำแบบฝึกหัดและเฉลย