ภาษาอังกฤษ อ42101
Detectives Past time markers
Past time markers ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Past tense
Past time markers ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Past tense
การเขียน past tense ด้วย Past time markers
การใช้ in, then, after, before, later, until, from…..to……
สรุปเนื้อหาบทเรียน