ภาษาอังกฤษ อ42101
Love at First Sight How we met (1)
เรื่อง If / WhenและPresent Simple
เรื่อง If / WhenและPresent Simple
โครงสร้างของประโยคที่ใช้ If หรือ When
ประโยคที่ใช้ If หรือ When ในแบบ Imperative, Present Pimpleและ Future Simple
เรื่อง Degree of Possibilityและแบบฝึกหัด