ภาษาอังกฤษ อ42101
Love at First Sight Different Personalities
Different Personalities
Different Personalities
แบบฝึกหัดอ่านประโยคและเลือกคำมาเติมลงในช่องว่าง
เฉลยแบบฝึกหัดและความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Personality
การตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเรา