ภาษาอังกฤษ อ42101
Love at First Sight It Sounds wonderful
เรียนเรื่องประเทศนิวซีแลนด์
เรียนเรื่องประเทศนิวซีแลนด์
อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์
ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชาวนิวซีแลนด์นิยมทำ
ทำงานกลุ่มและคำศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะ