ภาษาอังกฤษ อ42101
Love at First Sight Sharing jobs
กล่าวนำบทเรียน Unit 7
กล่าวนำบทเรียน Unit 7
เล่นเกมเขียนสิ่งที่เห็นในภาพและวลีเกี่ยวกับงานบ้าน
ทำงานกลุ่มโดยอ่านคำถามและให้จับคู่
การเขียนประโยคและการใช้ตัวเชื่อมประโยคต่างๆ