ภาษาอังกฤษ อ42101
Love at First Sight Verb of Pereption
Verbs of perception adjection
Verbs of perception adjection
คำศัพท์ที่เป็น Verb of perception adjective และการใช้งานในประโยค
แบบฝึกหัดการใช้ Verb และ adjectiveพร้อมเฉลยแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดการใช้ Verb of perception