ภาษาอังกฤษ อ42101
Love at First Sight How we met (2)
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม
อ่านเรื่องของ Roberta และCamal แล้วเติมคำลงในแผนภาพ
การเขียนบรรยายลักษณะบุคคล