ภาษาอังกฤษ อ42101
Love at First Sight Present Simple for usual or habitual action
Present Simple, Present Continuous
Present Simple, Present Continuous
การใช้ Present Simple และการใช้ Present Continuous
วิธีสังเกตประโยคที่เป็น Present Simple และ Present Continuous
แบบฝึกหัดคำที่ขีดเส้นใต้ถูกต้องหรือไม่