ภาษาอังกฤษ อ42101
Paul's Ambition Paul's Amitions The Open University
คำศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาและความแตกต่างของ The Open University ของไทยกับต่างประเทศ
คำศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาและความแตกต่างของ The Open University ของไทยกับต่างประเทศ
อ่านเรื่อง The Open University
แบบฝึกหัดจากเรื่อง The Open University และการหาความหมายของคำศัพท์จากเรื่อง