ภาษาอังกฤษ อ42101
Paul's Ambition Paul's Ambition : In the rubbish
การบอกลักษณะของสิ่งของที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการใช้คำถาม What's wrong with?
การบอกลักษณะของสิ่งของที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการใช้คำถาม What's wrong with?
การถามคำถามโดยการใช้ Have you?
แบบฝึกหัดถาม-ตอบ และแต่งประโยคเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น