ภาษาอังกฤษ อ32101
I want to be a manager. อาชีพต่างๆ (ตอนที่ 1)
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
คำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
ฝึกออกเสียง คำที่เกี่ยวกับอาชีพ
ตัวอย่างประโยคคำถาม และการตอบ