ภาษาอังกฤษ อ32101
I want to be a manager. อาชีพต่างๆ (ตอนที่ 1)
ทบทวนเรื่องอาชีพ
ทบทวนเรื่องอาชีพ
คำศัพท์/ การฝึกแต่งประโยคคำถาม และตอบ
การเติม suffixes
ทบทวนการแต่งประโยค