ภาษาอังกฤษ อ32101
I want to be a manager. It’s an interesting job!
สาระการเรียนรู้ ฝึกอ่านอาชีพต่างๆ
สาระการเรียนรู้ ฝึกอ่านอาชีพต่างๆ
ฝึกฟัง แล้วตอบคำถาม yes no questions
ฝึกฟัง แล้วออกเสียง
ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม