ภาษาอังกฤษ อ32101
I want to be a manager. อาชีพของฉัน
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
อาชีพช่างของ Alex / คำศัพท์
อ่านเรื่องแล้วเติมข้อมูล
เฉลยแบบฝึกหัด / อ่านเรื่องแล้วทำแบบฝึกหัด