ภาษาอังกฤษ อ42101
working in a hospital Take the medicine
ประโยคที่เกียวกับการเจ็บป่วยและแบบฝึกหัด
ประโยคที่เกียวกับการเจ็บป่วยและแบบฝึกหัด
ตอบคำถามเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
การอ่านฉลากยา
แบบฝึกหัด