ภาษาอังกฤษ อ42101
working in a hospital Past Simple Tense & Past Continuous Tense
ทบทวนและตัวอย่าง Past Simple Tense และ Past Continuous Tense
ทบทวนและตัวอย่าง Past Simple Tense และ Past Continuous Tense
การใช้ When, While เชื่อมประโยค และฝึกแต่งประโยค Past Continuous Tense
แบบฝึกหัด Past Continuous Tense และ Past Simple Tense
การใช้ Past Continuous Tense และ Past Simple Tense ในบทสนทนา