ภาษาอังกฤษ อ42101
working in a hospital Have to / Had to (for obligations)
สรุปการใช้ Have / Has to
สรุปการใช้ Have / Has to
การใช้ don't / doesn't ในประโยคปฏิเสธและการใช้ Had to
แบบฝึกหัดการใช้ have to/ has to พร้อมเฉลย