ภาษาอังกฤษ อ42101
Live entertainment ทบทวนไวยกรณ์บทที่ 9-10
ประโยคที่เกี่ยวกับ Giving Thanks และ Helloween
ประโยคที่เกี่ยวกับ Giving Thanks และ Helloween
การใช้ used to ในประโยคปฏิเสธ
แบบฝึกหัดการใช้ used to และเฉลย