ภาษาอังกฤษ อ42101
Live entertainment What's on?
What's on in London?
What's on in London?
เขียนโน๊ตจากการอ่านข้อความโฆษณา
เฉลยคำถาม
อ่านข้อความโฆษณา, บทสนทนา แล้วตอบคำถาม