ภาษาอังกฤษ อ42101
A Local newspaper Reported Speech : Questions
การเปลี่ยน direct speech เป็น reported speech ในประโยคบอกเล่า
การเปลี่ยน direct speech เป็น reported speech ในประโยคบอกเล่า
การเปลี่ยน direct speech ในประโยค present ให้เป็น past
แบบฝึกหัด