ภาษาอังกฤษ อ42101
A Local newspaper Reported Speech : Instructions
การเปลี่ยน direct questions เป็น indirect questions
การเปลี่ยน direct questions เป็น indirect questions
reported speech ในประโยค past และแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด