ภาษาอังกฤษ อ42101
The channel tunnel The Eurostar train
Eurostar train
Eurostar train
แบบฝึกหัดจากเรื่อง Eurostar trian
การตั้งคำถามด้วย Wh Question