ภาษาอังกฤษ อ42101
The channel tunnel I'd rather live in Paris
อ่านข้อคิดเห็นแล้วทำแบบฝึกหัด
อ่านข้อคิดเห็นแล้วทำแบบฝึกหัด
ศัพท์และการสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง
การใช้ there was, there were, ฟังเรื่องแล้วตอบคำถาม