ภาษาอังกฤษ อ42101
The channel tunnel Passive : Be + past participle
The passive voice
The passive voice
แบบฝักหัด passive
การเปลี่ยน active เป็น passive