ภาษาอังกฤษ อ42101
The channel tunnel Would prefer + inf. with to / would rather + inf. without to
โครงสร้างประโยค would rather+infinitive without to
โครงสร้างประโยค would rather+infinitive without to
แบบฝึกหัดเติมคำให้ประโยคสมบูรณ์
แบบฝึกหัดการใช้ would หรือ do และการเปลี่ยนคำกริยาใน present tense และ past tense