ภาษาอังกฤษ อ42101
Second-year students The art student
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม
เรื่อง Oxford University และคำศัพท์
คำศัพท์เกี่ยวกับการบรรยายลักษณะและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน