ภาษาอังกฤษ อ42101
Second-year students Living on a grant
อ่านเรื่อง Grant แล้วตอบคำถาม
อ่านเรื่อง Grant แล้วตอบคำถาม
เขียนและพูดเกี่ยวกับ past simple และ past participle
อ่านเรื่อง student life แล้วทำแบบฝึกหัด