ภาษาอังกฤษ อ42101
Second-year students Proqress and Plans
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์
ตอบคำถามเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก
คำศัพท์และการวางแผนกำหนดการในช่วงวันหยุด