ภาษาอังกฤษ อ42101
Second-year students Ought to/should (for advice and obligation)
การใช้ Should, shouldn't, ought to และ ought not to
การใช้ Should, shouldn't, ought to และ ought not to
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
การเขียนประโยคโดยใช้ should และ ought to