ภาษาอังกฤษ อ42101
Second-year students So+adjective+(that)?/such+adjective+noun+(that)
การใช้ so และ such
การใช้ so และ such
แบบฝึกหัดการใช้ so และ such
แบบฝึกหัด so,such ในประโยค