วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวตรง - ระยะทาง อัตราเร็ว ความเร็ว
ปริมาณทางฟิสิกส์ (สเกลาร์ เวกเตอร์) ความหมายระยะทาง และการกระจัด
ปริมาณทางฟิสิกส์ (สเกลาร์ เวกเตอร์) ความหมายระยะทาง และการกระจัด
ตัวอย่าง ระยะทางและการกระจัด