วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวตรง - ระยะทาง อัตราเร็ว ความเร็ว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง ความสัมพันธ์ของการกระจัดกับเวลา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง ความสัมพันธ์ของการกระจัดกับเวลา
ความหมายของการเคลื่อนที่ - ระยะทาง การกระจัด พร้อมโจทย์ตัวอย่าง
อัตราเร็ว และความเร็ว
โจทย์ คำนวณอัตราเร็วและความเร็ว