วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวตรง - ระยะทาง อัตราเร็ว ความเร็ว
การทดลองหาอัตราเร็วเฉลี่ย ด้วยเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
การทดลองหาอัตราเร็วเฉลี่ย ด้วยเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
วีธีการหาอัตราเร็วเฉลี่ยบนแถบกระดาษ
ปฏิบัติการทดลอง การหาอัตราเร็วเฉลี่ย ด้วยเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
โจทย์คำนวณ อัตราเร็วเฉลี่ย และความเร็วเฉลี่ย