วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวตรง - ความเร่ง
ความเร่ง
ความเร่ง
ข้อควรจำเกี่ยวกับความเร่ง
ตัวอย่างคำนวณหาความเร่งเฉลี่ย
สมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว