วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวตรง - ความเร่ง
สมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
สมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
สมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง (ต่อ)
ตัวอย่างโจทย์คำนวณความเร่ง (ข้อ 1)
ตัวอย่างโจทย์คำนวณความเร่ง (ข้อ 2-3)