วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แนวตรง - ความเร่ง
ปริมาณสเกลาร์ (ได้แก่ ระยะทาง เวลา อัตราเร็ว) ปริมาณเวกเตอร์ (ได้แก่ กระจัด ความเร็ว ความเร่ง น้ำหนัก)
ปริมาณสเกลาร์ (ได้แก่ ระยะทาง เวลา อัตราเร็ว) ปริมาณเวกเตอร์ (ได้แก่ กระจัด ความเร็ว ความเร่ง น้ำหนัก)
ตัวอย่างโจทย์คำนวณ ระยะทางและการกระจัด (ข้อ 1-2)
สมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง (แนวราบ-แนวดิ่ง)
ตัวอย่างโจทย์คำนวณ สมการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง (ข้อ 3-4)