วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
เกริ่นนำเข้าสู่เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
เกริ่นนำเข้าสู่เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
กิจกรรมศึกษา การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพรเจกไทล์ และตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่แนวโค้ง แบบพาราโบลา