วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (วิธีการทดลอง)
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (วิธีการทดลอง)
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (ปฎิบัติการทดลอง สรุปผล)
วัตถุเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ จะเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
สมการการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และตัวอย่างการคำนวณ