วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบวงกลมแนวระดับ (วิธีการทดลอง)
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบวงกลมแนวระดับ (วิธีการทดลอง)
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบวงกลม (สมมติฐาน ปฏิบัติการทดลอง)
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบวงกลม (คำถามท้ายการทดลอง สรุปผล)
แรงสู่ศูนย์กลาง และตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลม