วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบวงกลม
ทบทวนการทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่ในแนวระดับ
ทบทวนการทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่ในแนวระดับ
วัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมได้ เพราะมีแรงลัพธ์เข้าสู่ศูนย์กลาง
การขับรถบนทางโค้ง จะมีแรงเสียดทานระหว่างยางรถกับพื้นถนน เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง
ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลม ได้แก่ ดาวเทียม รถเคลื่อนที่บนสะพานโค้ง