วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบวงกลม
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
คาบ (T) กับ ความถี่ (f)
โจทย์คำนวณเรื่อง คาบและความถี่ของการเคลื่อนที่แบบวงกลม
โจทย์คำนวณเรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม