วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก / การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบแกว่ง (วิธีการทดลอง)
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก / การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบแกว่ง (วิธีการทดลอง)
การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบแกว่ง (ปฏิบัติการทดลอง)
การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบแกว่ง (นำเสนอผลการทดลอง)
การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบแกว่ง (สรุปผลการทดลอง คำถามท้ายการทดลอง)