วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
สรุปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซึ่งเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
สรุปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซึ่งเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นแนวโค้งพาราโบลา เนื่องจากมีความเร็วในแนวดิ่งและแนวราบ
ตัวอย่างโจทย์คำนวณ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม จะมีแรงสู่ศูนย์กลางตั้งฉากกับความเร็วของวัตถุ