วิทยาศาสตร์ ว42101
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
ตัวอย่างแรงเข้าสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่แบบวงกลม ได้แก่ การขับรถบนทางโค้ง โลกหมุนดวงอาทิตย์
ตัวอย่างแรงเข้าสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่แบบวงกลม ได้แก่ การขับรถบนทางโค้ง โลกหมุนดวงอาทิตย์
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย จะเป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิม
ข้อแตกต่างของ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย กับการเคลื่อนที่แบบวงกลม
แบบฝึกหัดเรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย