ภาษาอังกฤษ อ32101
Favorite pastimes ทบทวนเรื่อง adverb of frequency
ตอบคำถามจากภาพ โดยใช้ adverb of frequency
ตอบคำถามจากภาพ โดยใช้ adverb of frequency
แบบทดสอบ
ฝึกถามตอบตามบทสนทนา