ภาษาอังกฤษ อ32101
Favorite pastimes กิจกรรมยามว่าง (กีฬา)
ถามตอบเกี่ยวกับกีฬา
ถามตอบเกี่ยวกับกีฬา
คำศัพท์และการฝึกออกเสียง
ฟังและอ่านเนื้อเรื่องตามหนังสือเรียน
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย