ภาษาอังกฤษ อ32101
Favorite pastimes ทบทวนบทเรียน
ทบทวนบทเรียน โดยการทำแบบฝึกหัด
ทบทวนบทเรียน โดยการทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด การแต่งประโยคบอกเล่า และปฏิเสธ
แบบฝึกหัดการใช้ Wh questions
แบบฝึกหัด การเติมข้อมูลบุคคล ตามแบบฟอร์ม
เอกสารดาวน์โหลด